Všeobecné podmínky


I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Organizátorem a Účastníkem související s účastí na akcích realizovaných The Institute For Inner Sciences CZ z.s. 
 2. Organizátorem se rozumí společnost The Institute For Inner Sciences CZ z.s., se sídlem Těchlovice 11, 405 02, Těchlovice, 03163245, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem.
 3. Službou se rozumí plnění Organizátora, spočívající v zajištění místa Účastníkovi na akcích projektu The Institute For Inner Sciences. Obsah Služby a její varianty jsou uvedeny na webovém rozhraní www.pranicenergyhealing.cz
 4. Účastníkem se rozumí každý, kdo si prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným, pro akci specifikovaným způsobem, objedná, a následně uhradí a využije Služby.
 5. Ceník je informace o výši úhrady za Služby. Cena Služby je stanovena jako konečná, nejsme plátci DPH. Aktuální ceny jednotlivých akcí jsou zveřejněny na www.pranicenergyhealing.cz

II. Registrační a platební podmínky, podmínky účasti

 1. Účastník je povinen vyplnit objednávkový formulář specifikující charakter a rozsah jeho účasti, jeho osobní údaje a případně údaje o právnické osobě hradící Službu.
 2. Odesláním formuláře se registrace pro Účastníka stává ZÁVAZNOU a Účastník tím potvrzuje přečtení a souhlas s těmito podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů.
 3. Organizátor je povinen se řídit při nakládání s údaji Účastníka a při komunikaci s ním Zásadami ochrany osobních údajů.
 4. Rozsah plnění je specifikován vždy pro každou akci na příslušné stránce www.pranicenergyhealing.cz
 5. Na jednotlivých akcích může Organizátor nabídnout jednu nebo více variant úhrady účastnického poplatku, kterými jsou:
  a) platba převodem na základě vystavené zálohové faktury,
  b) platba hotově na místě.
 6. U platby převodem musí být Účastnický poplatek uhrazen do data stanoveného v zálohové faktuře, nejpozději však v den předcházející začátku akce.
 7. V případě platby zaslané 3 dny a méně před konáním akce je třeba prokázat úhradu účastnického poplatku předložením potvrzení o provedení úhrady u registračního pultu na akci.
 8. Po obdržení platby je Účastníkovi e-mailem zaslán daňový doklad.
 9. V případě prodlení Účastníka s úhradou ceny služby delšího než 14 dnů je Organizátor oprávněn zrušit Účastníkovu rezervaci na akci.
 10. Účastník je na akci povinen řídit se pokyny Organizátora.
 11. Účastník je povinen dostavit se na akci v době, která je vyhrazena v programu pro registraci účastníků. V případě pozdního příchodu nemá automaticky právo bezprostředně vstoupit do prostoru konání akce a je povinen se řídit pokyny Organizátora.

III. Storno podmínky

 1. Účastníci mohou zrušit registraci pouze písemně, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu registr@pranic.cz
 2. Storno podmínky jsou následující:
  • Storno více než 14 dnů před začátkem akce - 15 % storno poplatek;
  • Storno 14 - 8 dnů před začátkem akce - 50 % storno poplatek;
  • Storno 7 - 3 dny před začátkem akce - 75 % storno poplatek;
  • Storno 2 a méně dnů před začátkem akce nebo při neúčasti bez zrušení registrace - 100 % storno poplatek.
 3. Při neúčasti na akci bez písemného zrušení registrace bude Účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny.

IV. Reklamační řád

 1. Zákazník má právo podat společnosti The Institute for Inner Sciences CZ z.s., reklamaci nebo stížnost na poskytnuté Služby.
 2. Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu The Institute For Inner Siences CZ z.s., Těchlovice 11, 405 02, Těchlovice. nebo e-mailem na registr@pranic.cz.
 3. Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:
 4. Kontaktní údaje (IČ, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
 5. Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
 6. Identifikaci akce - datum, název, případně číslo faktury k dané akci
 7. Popis - důvod reklamace/stížnosti
 8. Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.
 9. Společnost je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena do společnosti The Institute For Inner Sciences CZ z.s.
 10. Způsob řešení reklamace/stížnosti: pracovník zákaznického servisu reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací/stížností. Odpovědná osoba prověří předmět-důvod reklamace/stížnosti dané akce (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních Účastníků akce, konzultací s lektorem, atd.), a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody s Účastníkem.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny na internetových stránkách Organizátora www.pranicenergyhealing.cz
 2. Veškerá komunikace mezi stranami, včetně zrušení registrace, musí být písemná či prostřednictvím druhé straně známých emailů.
 3. Vztahy založené těmito obchodními podmínkami se řídí platnou právní úpravou, zejména občanským zákoníkem.
 4. Veškeré spory, které nebudou moci být vyřešeny dohodou, budou řešeny v řízení před obecnými soudy České republiky.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit.

Tyto Obchodní podmínky platí od 1. 2. 2019j text...